Kerk en kerken

Er is maar één waarheid. We weten het. We hebben in ons land een onnoemelijk aantal kerken, kerkgenootschappen, die ondanks grote verschillen in opvattingen toch in principe die ene waarheid belijden. Na alle moeizame acties is er nu eindelijk een beweging in actie gekomen die tot doel heeft de verschillende kerken nader tot elkaar te brengen.

Daarom de volgende vragen:
Is God gediend met zoveel verschillende kerken?
Is het Christelijk, te blijven volharden in zo'n beleid?
Kunnen we in deze situatie zeggen dat alleen ons eigen vak de volledige waarheid belijdt?
Kunnen we in deze situatie anderen nog wel op hun fouten wijzen? En verwijten?
Kunnen we in principe anderen fouten verwijten?
Mogen we op grond van de Bijbel anderen fouten verwijten?
Kun je geloven in één kerk en tegelijkertijd niets doen om dat doel te bereiken?
Zijn de werkelijke verschillen tussen veel kerken vaak niet meer dan kleine waarheden?
Moeten we niet die ene Grote Waarheid zwaarder laten wegen dan al die kleine waarheden?

Zie hier een aantal vragen waarop een Christen in het algemeen maar een antwoord kan geven. Ik heb het Christelijk geloof wel eens oneerbiedig horen vergelijken met een voetbalspel.
Al tientallen jaren zijn de spelregels om het spel te beoefenen gelijk gebleven. Toch is elke voetbalwedstrijd anders dan de vorige en dan die welke er op volgt. Met andere woorden, voor elke Christen is de Bijbel de Bijbel, niets meer, niets minder. En elke Christen zal vanuit deze Bijbel zijn levenspatroon behoren te bepalen. En elke Kerkgroepering zal vanuit deze Bijbel bepaalde gedachten overnemen en uitdragen. Maar de kern, De Waarheid, met andere woorden Jezus Christus belijden, dat doen ze allemaal. Met andere woorden, verschil van mening bestaat er alleen in de verschillende gedachtengangen die uit de Bijbel voortkomen. Is dat erg? Ik dacht van niet. Geen mens en geen kerk is in staat naast de kern Jezus Christus ook nog eens alle andere gedachten uit de Bijbel over te nemen en uit te dragen. De ene kerk gebruikt de ene gedachte, de andere legt de nadruk op die andere gedachte. Allemaal hopen ze er mee de kern Jezus te dienen. Dat is dan ook de gemeenschappelijke factor waarop we mogen (moeten) zeggen: wie geeft ons het recht mensen van elkaar te scheiden op grond van kleine waarheden ten koste van de Grote Waarheid. Hoe lang nog moet Jezus lijden om reden van gewoon menselijke opvattingen?

Daarom is elke dag in deze situatie een droeve dag. Daarom zal verandering ook slechts plaatsvinden wanneer de mentaliteit van de Christenen verbetert.
Verbetert in die zin dat zij de Bijbel beter zullen leren begrijpen. Want daarin staat zeer duidelijk, dat wij niet af zullen keuren wat God heeft goedgekeurd. Of nog sterker, dat hij die oordeelt, ook zo zal worden geoordeeld.
Daarin staat ook dat wij allen, Hervormd of Gereformeerd, delen van één Lichaam zijn en als zodanig ook geheel anders zullen reageren.
Laat het oog de voet niet afkeuren, omdat het niet kan zien en de voet het oog niet afkeuren, omdat het niet kan lopen.
Zo zal ieder mens zijn eigen conclusies trekken uit de Bijbel, en moet het toch mogelijk zijn om met die mensen samen één Kerk naar Gods wil te vormen.
Zeker wanneer we Zijn hulp daarom vragen.

Tenslotte nog dit. Oorlog ontstaat wanneer je de andere mens niet in zijn (andere) waarde wil laten leven. Daar zijn de Christenen vandaag de dag mee bezig. Daarom is het vooral nu nodig om duidelijk te zijn.
‘Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’. Hervormd, Gereformeerd, Rooms Katholiek enz. enz. enz.