Kerk en welvaart - Kerken en welvaart

Ik stel het volgende. De kerk moet zijn boodschap verkondigen, maar daarbij hand in hand de mensen een spiegel voorhouden in het dagelijkse leven. Met andere woorden, een verwerkelijking van het Grote Gebod: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.
De kerk zal moeten zorgen, dat in steeds breder wordende kring over God gesproken en gedacht gaat worden. En daarbij steeds weer die momenten aanwijzen en naar voren brengen, waar het geloof in God en Zijn Boodschap niet in het dagelijkse leven tot uitdrukking wordt gebracht. Zij moet de Christenen in beweging houden, mensen op hun plichten wijzen.

Dat betekent voor Nederland, wat een welvaartstaat genoemd kan worden, dat deze kerk niet alleen bezig moet zijn met de eenwording van de Kerk, maar bovenal dat de gezamenlijke kerken steeds meer streven naar een betere wereld, waarin duidelijk tot uiting komt dat men als Christen tracht de naaste lief te hebben.
Dat betekent niet dat de kerk zoals nu vastgebakken moet zitten in de huidige maatschappijstructuur.
De kerk moet voortdurend in beweging zijn, aan de kant van de onderdrukten staan, partij kiezen voor de armen in deze wereld.

Dit houdt dan tevens een veroordelen in van de structuur die deze armoede opgeroepen heeft en nu ook in stand houdt. En een veroordelen van diegenen die deze structuur geschapen hebben en nu moedwillig in stand houden. Ik persoonlijk, geloof dat de kerk, zoals God deze gewild heeft, in Nederland allang verboden zou zijn. Dat vind ik uit gegevens in de Bijbel. In geen enkel land wordt God aanvaard. En geen enkel maatschappelijk bestel gaat van het principe uit dat de mens geschapen is voor de medemens. Daarom zal de praktijk van de Christen, de praktijk van de Bijbel, in veel gevallen in strijd met het maatschappelijk bestel zijn. Daarom moeten de Christenen, Hervormden, Gereformeerden of Rooms-Katholieken de term protestant wat meer letterlijk gaan opvatten. Ik constateer slechts dat de huidige kerk aan zending en missie heel nuttig, maar ook heel weinig werk doen.

Oorzaak? De Nederlandse Christen betaalt niet meer. De kerk moet haar Christenen beter informeren over de situatie in de wereld en de veranderingen die nodig zijn, zij moet haar Christenen mobiliseren tegen de gevestigde orde, in plaats van daar zelf (teveel) deel van uit te maken.

Kortom, de Christenen hier in Nederland moeten leren zich als Christenen te gedragen en zo tot voorbeeld te zijn. Dat is de opdracht van God. Van de Bijbel. Ten behoeve van de wereld. De naaste.