Doel van het leven

Eenvoudig gezegd is het antwoord op deze vraag volgens mij nogal simpel, namelijk: dat de mens in zijn leven mag toewerken naar geluk voor zichzelf en anderen.
Hij moet daarvoor alle vrijheid en mogelijkheden mogen en kunnen benutten naar behoefte en talent.
Dat is in het kort het doel van de mens.
Bestuderen we bovenstaande dan komen er twee belangrijke punten naar voren namelijk:

1 het doel is de mens zelf, niet zijn arbeid of zijn vrije tijd en
2 het feit dat het niet alleen om de mens gaat, maar tevens in diezelfde mate om die andere mens.
Dat is goed Christelijk en goed humaan.

Het Hoofdstuk: Vaderland? Wat is dat? Ter hand nemend kan je die lijn doortrekken van de individuele mens naar de grote massa op deze wereld. Uit bovenstaande formule kun je heel gemakkelijk het grote gebod: 'Heb uw naaste lief als uzelf' ontwikkelen evenals het Handvest voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.
Met andere woorden: de houding t.o.v. je buurman moet principieel dezelfde zijn als die t.o.v. mensen uit je buurland of naaste werelddeel. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld politiek, wat niets anders is dan communicatie van mensen, gekozen door de ene massa, met mensen, gekozen door een andere massa, in feite niet anders is dan als ik, die namens mijn gezin een probleem bespreek met de buurman, die namens zijn gezin spreekt. Wanneer je net als je buurman van bovengenoemde stelling uitgaat en dus de belangen van jezelf op dezelfde schaal weegt als de belangen van je buurman, kom je altijd tot een redelijke oplossing, ter bevordering van het zwaarbeladen woord geluk.

Ook in de politiek behoort zo te worden gewerkt. In zo’n situatie moeten we zien te komen. Voor zowel de humaan als voor de Christen ligt hier een grote opdracht.
Het is een reële zaak omdat het over het reële geluk van de mens gaat.
We moeten dan ook beseffen dat deze mentaliteit ook bij onszelf nog versterkt moet worden.
Dan komen we vanzelf tot de ontdekking, dat het tot op de dag van vandaag heeft ontbroken aan deze mentaliteit, ook bij onze Christelijke politieke partijen.

Dat is er dan ook de oorzaak van, dat wij in ons land nu een maatschappij bezitten die als belangrijke basis heeft, de uitbuiting van de derde wereld. En dat onder het etiket ‘ontwikkelingshulp’. Naast deze interne mentaliteitsverandering dienen we dus de maatschappij in ons land te veranderen met als basis de bovengenoemde stelling: Het geluk van de mens.